Personvernerklæring

Informasjon om EiendomsMegler 1 Innlandet, heretter Em1, sin behandling av personopplysninger ved bruk av nettstedet for Muspelheim

Em1 ivaretar personvernet til brukere av nettstedet https://muspelheim-ydalir.no. Her gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger vi får tilgang til som ledd i vårt arbeid.

INNLEDNING – OM DE GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET

Innholdet på nettstedet er kun en oversikt over prosjektet som selges gjennom Em1. Vi forsøker til enhver tid å sikre at all informasjon som presenteres på denne nettsiden er korrekt, men feil kan forekomme og vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Lenker til eksterne nettsider er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for våre brukere. Em1 er ikke ansvarlig for innholdet på nettsider der det fremgår at informasjonen tilbys av tredjepart, eller annen informasjon som presenteres på eller via slike nettsider. Alt innhold på prosjektets nettside er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke. Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av denne nettsiden, reguleres i samsvar med norsk rett og er underlagt norsk verneting.

1. HVEM ER VI?

EiendomsMegler 1 Innlandet AS.

Informasjon om foretaket finner du her: https://www.eiendomsmegler1.no/om-oss/vaare-selskaper-og-kontorer/

Med mindre annet fremgår uttrykkelig i tilknytning til bruk av enkelte skjema eller tjenester er dine personopplysninger samlet inn og behandlet av det Em1 Innlandet og det avdelingskontor som oppdraget/prosjektet tilhører. For dette prosjektet er avdelingskontoret Elverum og ansvarlig meglere Morten Surén og Thomas S. Rusten.  

2. HVORFOR BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene om deg vil først og fremst bli innhentet ved registrering av deg som bruker på våre nettsider og opplysningene vil primært bli benyttet til å levere etterspurte tjenester til deg. Vi har f.eks. behov for å behandle dine personopplysninger for å gjennomføre bestilling av en salgsoppgave, svare på diverse henvendelser på våre nettsider, osv. 

Informasjon om din bruk av vår nettside kan også benyttes i vårt arbeid med tjenesteforbedring/service og til statistikker forbundet med dette. For disse formålene benytter vi informasjonskapsler, se punkt 11. 

Vi kan også bruke personopplysningene til å sende ut informasjon om tilbud og markedsføringsmateriale dersom du selv har samtykket til det. Samtykke blir i så fall innhentet i forbindelse med forespørsel om tilgang til bestemte tjenester eller leveranser fra Em1.

Personopplysninger om deg skal alltid behandles innenfor de rammene av det formålet som er beskrevet i forbindelse med etablering eller leveranse av våre tjenester.

3. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendig for å gjennomføre det tiltaket som du selv har bedt oss om. Dette vil typisk omfatte ditt navn, postnummer, adresse, telefonnummer og e-post. Det innhentes kun de personopplysningene som er nødvendige for å levere tjenesten til deg.

4. HVORDAN SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER?

Kilden til opplysningene vi har om deg vil normalt være du selv som gir oss tilgang gjennom utfylling av skjema og informasjonsfelter knyttet til de tjenestene som etterspørres.

5. HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER?

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg eller som vi er pålagt ved lov, vil det være basert på at vi har en berettiget interesse eller et frivillig samtykke fra deg.

6. HVEM HAR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGER HOS OSS?

Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om deg til de personer i de enkelte Em1 avdelingene som har behov for slik tilgang ut fra de formålene som er nevnt under punkt 2 ovenfor. Vi kan også dele disse opplysningene med våre leverandører av lagringstjenester og andre samarbeidspartnere, og ved særskilt behov også våre rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

7. HVEM UTLEVERER VI PERSONOPPLYSNINGER TIL?

Vi vil kunne benytte leverandører (databehandlere) som bistår oss med behandlingen av personopplysningene om våre Brukere. Dette vil typisk være leverandører av lagringstjenester og kommunikasjonsløsninger som inngår i våre bruker- og leverandørsystemer. 

Personopplysninger om deg kan også utveksles internt mellom Em1 sine selskaper dersom dette er nødvendig for å kunne levere de tjenestene som du har bedt oss om. 

Personopplysninger vil for øvrig ikke bli overført til tredjepart utover de som er nevnt i denne personvernerklæringen.

8. HVORDAN OG HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger om deg skal kun oppbevares så lenge det er behov for, ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes. I noen tilfeller kan personopplysninger lagres over en lengre periode dersom det vil være hensiktsmessig for oppfølging av et gjennomført tiltak.

Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre nettsider, lagres hovedsakelig elektronisk i bl.a. kjernesystem, CRM og meglersystem. Hver av Em1 sine foretak lagrer personopplysninger i sitt eget lagringssystem. 

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg, med mindre det er lovpålagt å oppbevare slike opplysninger en viss tid https://www.eiendomsmegler1.no/finn-behandlingsansvarlig/

9. HVILKE INFORMASJONSKRAV HAR BRUKERNE VÅRE?

Du skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører dem. Disse betingelsene er derfor tilgjengelig for deg på våre nettside.

Som registrert har du rett til:

  • å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg,
  • å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
  • å protestere mot behandlingen fra direkte markedsføring, samt vite om eventuell profilering,
  • å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene som du har gitt oss,
  • å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet),
  • å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger,
  • å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.10. HVORDAN SIKRER VI BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER?

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene om våre Brukere og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.

11. HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER PÅ VÅRT NETTSTED?

Vi bruker informasjonskapsler både til et analytisk- og markedsføringsformål. For å lese mer om vår bruk av informasjonskapsler: https://www.eiendomsmegler1.no/informasjonskapsler/

Brukerne våre kan når som helst styre sine egne personverninnstillinger vedr. bruk av informasjonskapsler på våre nettsider: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

12. MARKEDSFØRING OG SAMTYKKER

Vi benytter markedsføring i en rekke annonsekanaler og i sosiale media. Ytterligere informasjon finner du på https://www.eiendomsmegler1.no/markedsfoering-og-samtykker/

13. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?

Kunder som har spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss via: https://www.eiendomsmegler1.no/finn-behandlingsansvarlig/


EiendomsMegler 1 Innlandet AS, 17.07.18